ข่าว & และประกาศต่างๆ

ช่องทางการสมัครเข้า IRC

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง หลักสูตรนานาชาติ ได้โดยสมัครผ่านโครงต่างๆ ดังนี้
1. โครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2561 (ปิด)
2. โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2561 (ปิด)
3. โครงการรับตรงนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2561
4. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้า โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา
5. โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 
6. โครงการช่อศรีตรัง 1 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน (ปิด)
7. โครงการทายาทธุรกิจยางพารา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน (ปิด)
8. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
9. รับตรงอิสระ รอบที่ 5

รู้จักเรา